Wij vinden dat

De service mag ook niet minder dan de kwaliteit

What we do

Het is niet zomaar een pedicure , maar een belevenis

What we do

Uncategorised

Garantie

 • Geschreven door Super User
 • Categorie: Uncategorised
 • Hits: 2504

U heeft op alle behandelingen, behalve op nagellak, één week garantie. Als er iets met uw nagels gebeurt, laat het ons dan weten. Wij proberen uw nagels zo snel mogelijk te repareren.

Gebroken nagels kunnen we meestal op dezelfde dag nog repareren.

Voor onze vastklanten zijn de reparatie helemaal  gratis 

 

 

Regel van het huis

 • Geschreven door Super User
 • Categorie: Uncategorised
 • Hits: 5189

 

Verhindering: 

 • Bij verhindering graag 24 uur van te voren uw afspraak afzeggen. Indien afzegging niet tijdig 

gebeurt, wordt er 50% van de behandeling in rekening gebracht voor de gereserveerde tijd. Bij herhaling van het niet tijdig annuleren van de afspraak zal het gehele bedrag van de behandeling in rekening worden gebracht. 

Kom op tijd:

 Gelieve tijdig op uw afspraak te verschijnen. Bent u minimaal  20 minuten te laat dan kunt u verzocht worden een nieuwe afspraak te maken zodat de afspraken na u gewoon op tijd kunnen plaatsvinden. 

 Eten &Roken:

 Om vettigheid op de nagels te voorkomen mag er ,tijdens de behandeling niet gegeten of gerookt worden. 

Aansprakelijkheid: 

 • MD Fantasy  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuist gebruik van uw nagels en onjuiste en/of onvolledige verstrekte informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik,  werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 • De nagelstudio is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.
 • .      Kinderen naar de Salon meenemen is geheel op eigen risco
 • Het is niet toegestaan  om zonderoverleg dieren mee te nemen  naar de salon 

 Geheimhouding

 De nagelstudio is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de nagelstudio verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

  Beschadiging & diefstal 

De nagelstudio heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De nagelstudio meldt diefstal  altijd bij de politie

 

Klachten 

 • Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na  ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van de nagelstudio en de behandelende stylist. De nagelstudio moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de nagelstudio de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien de nagelstudio en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de nagelstudio het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

 Garantie 

 • MD Fantasy geeft op ieder behandeling één week garantie 
 • Bij de volgende punten vervalt deze garantie:

 - Uw nagels zijn behandeld door derden

- Verkeerd gebruik door uzelf 

- Zwangerschap, medicijngebruik of ziekte. Reparaties en de daarbij behorende kosten worden in overleg met u uitgevoerd.

 o          De minimum leeftijd voor het plaatsen van kunstnagels is 16 jaar. Tenzij met toestemming van haar verzorger

 De reden hiervoor:

Voor jongere dames dan 16  jaar is het absoluut niet verstandig kunstnagels te laten zetten. Omdat de nagels, net zoals het lichaam, nog in de “groei” zijn. De nagels zijn dus nog te kwetsbaar en een kunstnagel-systeem kan zorgen voor blijvende schade aan de nagels. Ook is de hechting van de kunstnagel op de natuurlijke nagel vaak niet optimaal waardoor de nagels makkelijker kunnen loslaten. Uiteraard is het wel mogelijk om een afspraak te maken voor een manicure met een leuke nail art!

 

 

Gelkunstnagels prijzen

 • Geschreven door Super User
 • Categorie: Uncategorised
 • Hits: 7038
Nieuwe set naturel €42.00
Nieuwe set witte tips / parelmoertips €47.00
Nieuwe set glitter/ design tips  €57.00 
   
Na Behandeling   €32.00 
Nieuwe set pink en white  (French manicure ) €63.00
Nieuwe  glitter top €63.00
   
Nabehandeling  €49.00
Stilletto op aanvraag.  

U kunt bij ons meerdere behandelingen aan uw handen en/of voeten gelijktijdig laten doen. Graag informeren wij u persoonlijk over de mogelijkheden, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Hieronder vindt u een verkorte prijslijst.

Overige Behandelingen Prijs

 

Algemene voorwaarden

 • Geschreven door Super User
 • Categorie: Uncategorised
 • Hits: 4145

Algemene Voorwaarden Uiterlijke Verzorgingsbranche

AV CZ/90 december 2009

 

Deze Algemene Voorwaarden van ANBOS, ANKO en ProVoet zijn totstandgekomen in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per januari 2010. De CZ stelt het op prijs indien zulks bij een citaat uit deze Algemene Voorwaarden vermeld wordt. 

ARTIKEL 1 - Definities 3

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid 4

ARTIKEL 3 - Totstandkoming van de overeenkomst 4

ARTIKEL 4 - Verplichtingen van de ondernemer 4

ARTIKEL 5 - Verplichtingen van de consument 4

ARTIKEL 6 - Betaling 4

ARTIKEL 7 - Aansprakelijkheid 5

ARTIKEL 8 - Klachten 5

ARTIKEL 9 - Geschillenregeling 5

ARTIKEL 10 - Nakomingsgarantie 6

ARTIKEL 11 - Wijzigingen 6

ARTIKEL 12 - Afwijkingen 6

ARTIKEL 1 - Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die geregistreerd is bij zowel het HBA als bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken, zich al dan niet georganiseerd heeft via een van de brancheorganisaties ANBOS, ANKO of ProVoet, en actief is in de uiterlijke verzorgingsbranche;

HBA: Hoofdbedrijfschap Ambachten te Zoetermeer

ANBOS: Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging te Utrecht;

ANKO: Koninklijke Algemene Nederlandse Kappersorganisatie te Huizen;

ProVoet: Landelijke Organisatie voor de Voetverzorger/Pedicure ‘ProVoet’ te Veenendaal;

Consument: de natuurlijke persoon die, anders dan in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, gebruik maakt van de diensten van een aangesloten ondernemer in de uiterlijke verzorgingsbranche;

Overeenkomst: de overeenkomst voor een behandeling, en/of levering van producten, op het gebied van de uiterlijke verzorging;

Uiterlijke verzorgingsbranche: het kappersbedrijf, schoonheidsverzorgingsbedrijf of voetverzorgingsbedrijf;

Kappersbedrijf: het bedrijf van het knippen of anderszins behandelen van het hoofdhaar;

Schoonheidsverzorgingsbedrijf: het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van de huid en het uiterlijk van mensen uit schoonheidsoogpunt;

Voetverzorgingsbedrijf: het bedrijf dat behandelingen verricht die gericht zijn op de verzorging van de voet, voethuid en nagels, mede uit oogpunt van voorkoming van voetklachten;

Geschillencommissie: de Geschillencommissie Uiterlijke Verzorging, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag;

Branchecodes: De codes van het schoonheidsverzorgingbedrijf, kappersbedrijf of voetverzorgingsbedrijf, respectievelijk de ‘Code van de schoonheidsspecialist’, ‘Code van de kapper’ en ‘Code van het voetverzorgingsbedrijf. 

ARTIKEL 2 - Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten in de uiterlijke verzorgingsbranche tussen de ondernemer en de consument. 

ARTIKEL 3 - Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat de consument gevraagd heeft om een behandeling en de ondernemer aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren.
 2. Voorafgaand aan of bij de aanvang van elke behandeling of reeks behandelingen dient de ondernemer de consument te informeren over de ter zake geldende prijs. Bij een reeks behandelingen zal de afgesproken prijs niet tussentijds worden verhoogd.
 3. De annuleringsvoorwaarden, voor zover van toepassing, worden kenbaar gemaakt aan de klant voordat de overeenkomst tot stand komt.
 4. In geval de consument wegens overmacht verhinderd is de gemaakte afspraak na te komen, kunnen geen kosten in rekening worden gebracht.

 

ARTIKEL 4 - Verplichtingen van de ondernemer

 1. De ondernemer staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen.
 2. De ondernemer licht de consument in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. De ondernemer vraagt de consument naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.
 3. De ondernemer wordt geacht te werken volgens de geldende wet- en regelgeving en stand der techniek, zoals deze onder andere zijn neerslag vindt in de ter zake geldende branchecodes uitgegeven door het HBA.
 4. De ondernemer zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties valt. 

ARTIKEL 5 - Verplichtingen van de consument

 1. De consument dient de ondernemer voor het aangaan van de overeenkomst op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen.
 2. De consument heeft de plicht alle door de ondernemer gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de overeenkomst nodig heeft. 

ARTIKEL 6 - Betaling

 1. Betalingen aan de ondernemer dienen contant met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel te geschieden. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen. 
 1. Bij een reeks behandelingen kan de ondernemer de consument verplichten tot een vooruitbetaling van maximaal vijftig procent van de totaalprijs. Het resterende deel van totaalprijs zal na voltooiing van de reeks behandelingen in rekening worden gebracht. 

ARTIKEL 7 - Aansprakelijkheid

 1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de ondernemer of een persoon in zijn dienst dan wel stagiaire is toe te rekenen.
 2. De consument is tegenover de ondernemer aansprakelijk voor door de ondernemer geleden schade die door een aan de consument toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt. 

ARTIKEL 8 - Klachten

 1. Het verdient sterke aanbeveling tekortkomingen per ommegaande na het ontdekken of kunnen ontdekken daarvan schriftelijk dan wel elektronisch bij de ondernemer in te dienen. Te lang wachten met klagen kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de consument.
 2. De ondernemer dient klachten afdoende te onderzoeken. De ondernemer zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 3. Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. 

ARTIKEL 9 - Geschillenregeling

 1. Geschillen tussen consument en ondernemer over totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomsten, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).
 2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst bij de ondernemer heeft ingediend.
 3. Nadat de klacht bij de ondernemer is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.
 4. Wanneer de consument een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet hij de consument vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken.
 5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
 6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen. 

ARTIKEL 10 - Nakomingsgarantie

 1. ANBOS, ANKO en ProVoet staan garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindend advies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruit dit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan.
 2. Tot maximaal een bedrag van € 7.500 per bindend advies, wordt dit bedrag door ANBOS, ANKO of Provoet aan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan € 7.500 per bindend advies, wordt de consument dit bedrag uitgekeerd en voor het meerdere word de consument aangeboden zijn vordering aan ANBOS, ANKO of Provoet over te dragen, waarna deze organisatie op eigen naam de betaling daarvan in recht zal vragen ter voldoening aan de consument.
 3. ANBOS, ANKO of Provoet verschaffen geen nakomingsgarantie indien, voordat ten behoeve van het in behandeling nemen van het geschil door de consument is voldaan aan de daartoe bepaalde formele innamenvereisten (betaling klachtengeld, retournering ingevuld en ondertekend vragenformulier en eventuele depotstorting), van één van de volgende situaties sprake is:

- aan het lid is surséance van betaling verleend.

- het lid is failliet verklaard.

- de bedrijfsactiviteiten zijn feitelijk beëindigd. Bepalend voor deze situatie is de datum waarop de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is ingeschreven of een eerdere datum, waarvan ANBOS, ANKO of Provoet aannemelijk kan maken dat de bedrijfsactiviteiten feitelijk beëindigd zijn. 

ARTIKEL 11 - Wijzigingen

ANBOS, ANKO en ProVoet zullen deze algemene voorwaarden slechts wijzigen in

overleg met de Consumentenbond. 

ARTIKEL 12 - Afwijkingen

Individuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, met inbegrip van individuele aanvullingen, moeten schriftelijk dan wel elektronisch tussen de ondernemer en consument worden vastgelegd. Afwijkingen zijn alleen mogelijk indien deze in het voordeel van de consument zijn.